Publicerad 2016-07-29

Länk till fullständiga dokumentet längst ned på sidan!

Vägledningen är uppdelad i en allmän del (avsnitt 1-9) och en bedömningsdel (avsnitt 10).

1.1Vägledningens syfte och omfattning

1.1.1 Syftet med vägledningen

·       ·  Att underlätta korrekta, proportionerliga och rättssäkra bedömningar genom att beskriva lämpligt sätt att gå tillväga vid kontrollen.

·       ·  Att likrikta bedömningar av sådant som kan tyda på brister i djurskyddshänseende som noteras vid OV:s kontroll på slakteri. Dessa inkluderar sådana brister som kan ha uppstått i primärproduktionen eller under transport men som uppmärksammas först när djuren anlänt till slakteriet.

·       ·  Att tydliggöra ansvars- och arbetsfördelningen mellan ansvariga kontrollmyndigheter (Jordbruksverket, Livsmedelsverket och länsstyrelsen).

·       ·  Att ge stöd vid utbyte av information mellan OV och länsstyrelsen rörande befarade djurskyddsbrister som noteras av OV på slakteri, men som kan ha uppstått under transport eller i primärproduktionen samt hur berörda parter informeras.

·       ·  Att ge slakteriföretagare, primärproducent och djurtransportör information om de bedömningar som OV gör och ansvarsfördelningen mellan berörda myndigheter (Jordbruksverket, Livsmedelsverket och länsstyrelsen).

Hela vägledningen finns på följande länk till SJVs hemsida.

Länk till Vägledningen på Jordbruksverkets hemsida